Πολιτική της εταιρείας

Πολιτικη της Vodachem επε

Η πολιτική της VODACHEMΕ.Π.Ε. είναι η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της κατεργασίας νερού και γενικά η επίλυση προβλημάτων που δημιουργεί η χρήση βιομηχανικού νερού, φροντίζοντας πάντοτε για την προστασία, τον σεβασμό του περιβάλλοντος και την πρόληψη κάθε πιθανής περιβαλλοντικής μόλυνσης. Αυτό επιβάλλεται από την στρατηγική της εταιρείας η οποία συνταυτίζεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 και ISΟ 14001:2004. Συνειδητοποιούμε και αποδεχόμαστε πλήρως ότι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ πρέπει να αποτελούν το κύριο μέλημα της επιχείρησης μας.

Η επιτυχία στη εφαρμογή αυτής της πολιτικής βασίζεται στη συνεχή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της υποδομής, των μέσων, και του ανθρώπινου δυναμικού. Φροντίζουμε για τη δέσμευση και συμμετοχή του κάθε ατόμου που εργάζεται στη εταιρεία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ομαδικής εργασίας και αλληλοϋποστήριξης, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας τις αναγκαίες διεργασίες εξυπηρέτησης των πελατών.

Η πολιτική μας συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων διεθνών προτύπων και νομοθετικών πλαισίων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την ανάγκη τήρησης και εφαρμογής των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φροντίζουμε να επιλέγουμε και να δημιουργούμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας με προμηθευτές και συνεργάτες που εφαρμόζουν πρότυπα και διεργασίες αντάξιες των δικών μας. Τα κύρια κριτήρια επιλογής προϊόντων, προμηθευτών και υπεργολάβων είναι η τεχνική υποστήριξη, η αποτελεσματικότητα, η φιλικότητα στο περιβάλλον και η ανταγωνιστικότητα.

Το κόστος για την προώθηση της πολιτικής μας αντισταθμίζεται από την αύξηση της παραγωγικότητας, της επικερδότητας, της ανταγωνιστικότητας και από μία σαφώς αναβαθμισμένη εικόνα της εταιρείας στη αγορά. Η πολιτική μας συνάδει πλήρως με τους στόχους και τους σκοπούς μας, οι οποίοι αναθεωρούνται ετησίως από την διοίκηση, που δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση. Μέσω ενός διοικητικού συστήματος, ενεργοποιώντας όλο το προσωπικό, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες, και αναθεωρώντας ετησίως τους στόχους και τους σκοπούς της, η εταιρεία δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση.

Στη λήψη των αποφάσεων λαμβάνουμε υπ’ όψιν την ποιότητα, το περιβάλλον, και το κόστος.