Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τεχνικες συμβουλευτικες υπηρεσιες

Με στόχο την προληπτική προστασία των εγκαταστάσεων των πελατών μας από τις ανεπιθύμητες δράσεις του νερού.

Επιλογή - Εγκατάσταση - Παρακολούθηση - Έλεγχος ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατεργασίας νερού για διάφορα συστήματα.

Κάθε περίπτωση μελετάται χωριστά λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Σχεδιάζεται το πρόγραμμα χημικής κατεργασίας με την επιλογή των κατάλληλων χημικών προϊόντων ειδικά για κάθε εφαρμογή .

Η εφαρμογή προγράμματος κατεργασίας νερού προβλέπει  ένα αδιαίρετο σύνολο παροχής τεχνικών υπηρεσιών και χημικών προϊόντων :

Προμήθεια χημικών προϊόντων : Επιλέγοντας τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση σας προτείνομε τα κατάλληλα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες της  εγκατάστασης σας.

Επί τόπου χημικές αναλύσεις δείγματος νερού με συστηματικές περιοδικές δειγματοληψίες από επιλεγμένα σημεία. Ρύθμιση χημικών παραμέτρων νερού ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων.

Συμπλήρωση Τεχνικής Έκθεσης μετά από κάθε επίσκεψη μαζί με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας, οι οποίες θα επεξηγούνται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Οργάνωση ενδοεπιχειρησιακών τεχνικών σεμιναρίων, για την αρτιότερη κατάρτιση της ομάδας συντηρητών που ασχολείται με την εγκατάσταση.

Παρουσία του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στις εγκαταστάσεις σας όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα και η παρουσία του κρίνεται αναγκαία.

Προγραμματισμένη συνάντηση με την διεύθυνση, για ανασκόπηση της πορείας της κατεργασίας.