Η Vodachem επε

Η Vodachem επε

Η έλλειψη νερού καλής ποιότητας για την εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης, άρδευσης, νερού βιομηχανικής και γενικής χρήσης γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Για κάθε διαφορετική χρήση του νερού απαιτείται διαφορετική ποιότητα, τέτοια που να μην δημιουργεί προβλήματα υγείας ή προβλήματα στον εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με το νερό.

Οι διαφορετικές απαιτήσεις, ως προς την ποιότητα του νερού, της κάθε εγκατάστασης (χρήσης) αναλύονται από την εταιρεία μας και κατά περίπτωση προτείνεται η βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση για την προστασία του εξοπλισμού και της υγείας των χρηστών.

lab

Η εταιρεία μας εξειδικευμένη στην κατεργασία νερού και σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού προσφέρει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει η χρήση του νερού.

Λύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές συμβουλές, προμήθεια εξοπλισμού και χημικών και τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής σε κάθε πελάτη ξεχωριστά για τη διασφάλιση άριστων αποτελεσμάτων.

Η εφαρμογή των προτεινομένων κατεργασιών και η χρήση των χημικών προϊόντων γίνεται κάτω από την δική μας τεχνική κάλυψη, η οποία προβλέπει συστηματικές περιοδικές επισκέψεις για επί τόπου αναλύσεις και ειδικούς προσδιορισμούς με σκοπό τη επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας, σας δίδονται σε γραπτή έκθεση μετά από κάθε επίσκεψη.

Η εφαρμογή προγράμματος κατεργασίας νερού προβλέπει  ένα αδιαίρετο σύνολο παροχής τεχνικών υπηρεσιών και χημικών προϊόντων :

Προμήθεια χημικών προϊόντων : Επιλέγοντας τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση σας προτείνομε τα κατάλληλα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες της  εγκατάστασης σας.

Επί τόπου χημικές αναλύσεις δείγματος νερού με συστηματικές περιοδικές δειγματοληψίες από επιλεγμένα σημεία. Ρύθμιση χημικών παραμέτρων νερού ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων.

Συμπλήρωση Τεχνικής Έκθεσης μετά από κάθε επίσκεψη μαζί με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας, οι οποίες θα επεξηγούνται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Οργάνωση ενδοεπιχειρησιακών τεχνικών σεμιναρίων, για την αρτιότερη κατάρτιση της ομάδας συντηρητών που ασχολείται με την εγκατάσταση.

Παρουσία του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στις εγκαταστάσεις σας όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα και η παρουσία του κρίνεται αναγκαία.

Προγραμματισμένη συνάντηση με την διεύθυνση, για ανασκόπηση της πορείας της κατεργασίας.